شما می توانید با ارسال ایمیل خود، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید

ایمیل خود را وارد کنید:

پیش بینی من از انتخاب سال ۲۰۱۲ ریاست جمهوری فرانسه به صورت زیر است. رای سارکوزی: ۴۵ تا ۴۹ درصد رای هولاند: ۵۴ تا ۵۸ درصد Avant l’élection présidentielle française 2012 Nicolas Sarkozy Vote:% 45 – 49 Francois Hollande Vote:% 54 – 58

Share

The Next Eleven (or N-11) are eleven countries—Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey, and Vietnam — identified by Goldman Sachs investment bank and Jim O’Neill as having a high potential of becoming, along with the BRICS, the world’s largest economies in the 21st century. The bank chose these states, all [...]

Share

In economics, BRIC is a grouping acronym that refers to the countries of Brazil, Russia, India and China, which are all deemed to be at a similar stage of newly advanced economic development. It is typically rendered as “the BRICs” or “the BRIC countries” or “the BRIC economies” or alternatively as the “Big Four”. کشورهای [...]

Share

گروه بریک – BRIC Group

In economics, BRIC is a grouping acronym that refers to the countries of Brazil, Russia, India and China, which are all deemed to be at a similar stage of newly advanced economic development.

It is typically rendered as “the BRICs” or “the BRIC countries” or “the BRIC economies” or alternatively as the “Big Four”.

کشورهای چیند، هند، برزیل، روسیه قدرت های نوظهور جهانی هستند که به تدریج جای آمریکا و اروپا را خواهند گرفت.

Share

دیدگاه خود را به ما بگویید.